ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 
BAZ Foglalkoztatási Paktum > ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Felhasználó!

Ön a TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001 azonosítószámú, a Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztései együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című pályázat honlapjának látogatása és a regisztráció során személyes adatait adja meg. A honlap szolgáltatója adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Amennyiben a regisztráció menüpontban regisztrál, egyértelmű hozzájárulását adja, hogy a megadott e-mail címre elektronikus üzenetet kapjon a következő témakörökben: projekt szolgáltatásainak és rendezvényeinek népszerűsítése.

A regisztráció az alábbi adatok megadásával történik: név, e-mail cím. A kiküldött e-mail üzenetek leiratkozási linkjére kattintva a regisztráció bármikor megszüntethető. A leiratkozás kérhető postai úton is a honlap szolgáltatójától (elérhetőség az impresszum menüpontban). Ebben az esetben a regisztráció során megadott adatokat haladéktalanul töröljük.

Mint majdnem minden weblapon a látogatott oldalak megtekintésekor – az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben (böngészőprogram, internetes cím stb.) – a felkeresett oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. A cookie-k (sütik) kis adatfájlok, amelyeket a böngészője telepít akkor, amikor meglátogatja a honlapunkat. Ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja, oly módon, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a sütibeállításokat tudja letiltani. Honlapunkon session cookie (munkamenet folyamatának követése) és Google Analytics tracking cookie (weboldal látogatottság elemzése) található. 

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal

Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Telefon:   46/517-700
E-mail:   
hivatal (kukac) hivatal.baz.hu


Munka- és ügyfélfogadási rend:

Hétfőn - kedden - csütörtökön:

7:30 - 16:00

Szerdán:

7:30 - 16:30

Pénteken:

7:30 - 13:00

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001 azonosítószámú, a Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztései együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című pályázat honlapján (továbbiakban honlap) kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő)

Képviselője: Dr. Lupkovics Beáta jegyző

Székhelye: 3525. Miskolc, Városház tér 1. szám

weboldal címe: https://www.baz.hu

  2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv.)

  3. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

Neve: Dr. Simon Tibor (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozója)

Címe: 3525. Miskolc, Városház tér 1. szám

E-mail címe: simon.tibor@hivatal.baz.hu

Telefonszáma: +36 46 517-767

  3. A Honlap adatkezelései

A honlapon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát jelen tájékoztató 1. melléklete tartalmazza.

  4. Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás:

Jelen tájékoztatóban hivatkozott honlapon szereplő személyes adatok a budapesti székhelyű Szervernet International Kft. szervertermében elhelyezett, a miskolci székhelyű DEXEF Kft. szerverén kerülnek tárolásra, a biztonsági mentéseket a DEXEF Kft. végzi, és tárolja a miskolci székhelyű szerverén. Az Adatkezelő adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalakat ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens. Ennek érdekében a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő naplózza, ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen adathoz fért hozzá.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 EU rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

Amennyiben a bekövetkezett adatvédelmi incidens magas kockázattal jár, akkor a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül köteles minden érintettet erről értesíteni.

Az Adatkezelő a honlap használatánál a weboldal látogatójának kifejezett hozzájárulása esetén anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el.

  5. Az érintettek jogai:

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

- tájékoztatás kéréséhez való jog

- hozzáférés joga

- helyesbítéshez való jog

- törléshez való jog

- zároláshoz való jog

- adatkezelés korlátozásához való jog

- tiltakozáshoz való jog

- jogorvoslati jog

Az érintetti jogok gyakorlásának módja: Az érintett természetes személy írásban (az Adatkezelő címére küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül) fordulhat az Adatkezelő felé az érintetti jogainak gyakorlása végett.

  6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

- székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

- postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.

- e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

- telefonszáma: +36 1 391-1400

- fax száma: +36 1 391-1410

- honlap címe: www.naih.hu

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely elbírálása a Miskolci Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

1. számú melléklet

 

Ügymenet

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

1.

Regisztráció álláskeresőknek

Név, e-mailcím

Elektronikus üzenetben tájékoztatás a projekt keretében igénybe vehető munkaerő-piaci támogatásokról, rendezvényekről.

hozzájáruló nyilatkozat

A projekt időtartama.

Azonosítószám: TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001

2.

Regisztráció munkaadóknak

Név, e-mail cím, telephely

Elektronikus üzenetben tájékoztatás a projekt keretében igénybe vehető munkaerő-piaci támogatásokról, rendezvényekről.

hozzájáruló nyilatkozat

A projekt időtartama.

Azonosítószám: TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001

3.

Regisztráció helyi termelőknek

 Név, e-mail cím, telephely

Elektronikus üzenetben tájékoztatás a projekt keretében igénybe vehető munkaerő-piaci támogatásokról, rendezvényekről.

hozzájáruló nyilatkozat

A projekt időtartama.

Azonosítószám: TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001

4.

Regisztráció megyebeli paktumirodáknak

Név, e-mail cím, telephely

A megyei paktumiroda ernyőszervezeti tevékenységének ellátása céljából a honlap intranet oldalán a projekt tevékenységéről, a paktumszervezetek menedzselésével kapcsolatos tájékoztatás biztosítása.

hozzájáruló nyilatkozat

A projekt időtartama.

Azonosítószám: TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001

5.

Regisztráció eseményre

Név, e-mail cím, cég/szervezet neve

Jelentkezés a projekt tevékenységéhez kapcsolódó eseményre, elektronikus üzenetben tájékoztatás küldése a rendezvényről.

hozzájáruló nyilatkozat

A projekt időtartama.

Azonosítószám: TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001

6.

Paktumszervezet (Együttműködési Megállapodás, emlékeztető)

Elnök és partner tagok neve, szervezet székhelye és képviselője

Jogszabályi kötelezettség
teljesítése

Infotv. melléklete,
általános közzétételi lista

A projekt időtartama.

Azonosítószám: TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001